Privacy beleid

Privacyverklaring Landheer B.V.
De besloten vennootschap Landheer B.V. acht een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook
zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensverwerking  (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

• duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat
doen wij via deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan
deze zorgvuldig te lezen;
• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen die
persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te
beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens
verwerken;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te
bieden, te corrigeren of te verwijderen;
• voor verwerking maakt Landheer B.V. gebruik van externe verwerkers, welke nader
zullen worden genoemd;

Landheer B.V. is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking, waarbij dhr.
A.L.C.J. Van de Water (functionaris voor gegevensbescherming) als contactpersoon
optreedt. Dhr. A.L.C.J. Van de Water kan telefonisch worden benaderd via het
telefoonnummer 085-4895505 of via email ad.vandewater@informatieserver.nl

Doeleinden van verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het verrichten van
invorderingsmaatregelen en  het verrichten van werkzaamheden voortvloeiend uit de
artikelen 2 en 20 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

Gebruik van persoonsgegevens
Door de aard van onze dienstverlening laat u bepaalde gegevens bij ons achter
waaronder  persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend
persoonsgegevens voor legitieme doeleinden en zolang als de bijbehorende wet
voorschrijft.

Uw correspondentie
Als u ons correspondentie stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt
bewaard zolang als dit naar de aard van uw correspondentie nodig is voor de
volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij zullen uw persoonsgegevens
niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de inhoud van
uw correspondentie die u ons heeft toegestuurd of indien dit wettelijk verplicht is. In
geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen persoonsgegevens aan de
bevoegde autoriteiten overhandigd worden.

Informatie/Correspondentie van derden
De informatie/correspondentie die Landheer B.V. ontvangt van derden zal eveneens
zolang als dit naar de aard van de informatie nodig is voor de te verrichten
werkzaamheden worden bewaard. Ook deze gegevens zullen wij niet aan derden
verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de inhoud van de ontvangen
informatie/correspondentie  of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een
vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde
autoriteiten overhandigen.

Cookies
Landheer B.V. maakt gebruik van cookies. Wanneer u onze website bezoekt, wordt
uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is
nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en
beveiligen. Wij gebruiken uw IP-adres niet om uw gedrag online te volgen/
registreren.

Uw rechten
U heeft het recht om Landheer B.V. te verzoeken om inzage en rectificatie van uw
persoonsgegevens. Bovendien kan om verwijdering van de persoonsgegevens
verzocht worden, tenzij geldende wetgeving dit verhindert. Tevens bestaat het recht
tegen de verwerking bezwaar te maken. Voorts heeft u het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoons Gegevens.

Beveiliging
Voor hosting van deze website maakt Landheer B.V. gebruik van de diensten van
Bureau VET, een Nederlands bedrijf. Voor het managen van haar email verkeer
maakt Landheer B.V. gebruik van exchange services gehost door Eurosystems.
Landheer B.V. en Eurosystems zijn overeengekomen dat zij de noodzakelijke
beveiligingsmaatregelen nemen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
de persoonsgegevens en/of email verkeer te voorkomen.

Hosting
Uw persoonsgegevens, zoals verwerkt door Landheer B.V., worden opgeslagen in
fysieke dossiers op het kantoor in Hardenberg, in de datacentra van Eurosystems  en
in een extern beveiligd archief.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Landheer B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
verklaring. Wijzigingen zullen via onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 januari 2022.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Na schriftelijk verzoek aan Landheer B.V. door gebruikmaking van onderstaand
postadres heeft u en/of uw rechthebbende de mogelijkheid om na het tonen van een
geldig identiteitsbewijs uw persoonsgegevens in te zien.

Tevens kan de privacyverklaring schriftelijk worden toegezonden.
Landheer B.V.
Kruiwiel 9
7775 NL HARDENBERG

Scroll to Top
Scroll naar top